Algemene voorwaarden

Algemene leverings‐ en betalingsvoorwaarden van:

Libento
Midachten 37
8162 CK Epe
Bankrelatie ABN/AMRO IBAN NL93ABNA05148.16.783
Kvk nr. 08144843

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van
koop en verkoop van Libento , gevestigd te Epe, hierna te noemen “Libento”.
2. De koper wordt, waar dit nodig is om onderscheid te maken, aangeduid als “de wederpartij”.
Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een
natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden
aangeduid als “de consument”.
3. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. Het in de overeenkomst nader omschreven object dat door Libento aan de wederpartij ter
beschikking wordt gesteld in het kader van deze overeenkomst zal in het navolgende worden
aangeduid als “de zaak”.
5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e‐mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand
gesteld zijn indien Libento dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter
hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten
1. Mondelinge afspraken binden Libento eerst nadat deze schriftelijk door Libento zijn bevestigd dan
wel zodra Libento met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen
heeft gemaakt.
2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of
aanvullingen op de huur c.q. huurkoop overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door
Libento bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Libento zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod
wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Libento het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Libento gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d.
vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan
uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Libento niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Prijzen in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte
gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor
de prijzen.
5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Libento hieraan niet
gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, alsmede opgaven van kleuren, afmetingen,
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van
Libento zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Libento
en dienen op eerste verzoek van Libento te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de
overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen,
arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Libento gerechtigd de verhogingen aan de
wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Libento in
werking treden dan is Libento gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening
te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij
prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakelen derden
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Libento het recht
bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten, een en ander ter
beoordeling van Libento.

Artikel 5: Levering, leveringstermijnen
1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden
beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien Libento zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd
en kan door Libento per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van
levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment
waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Libento verlaten of voor afhalen ter
beschikking staan van de wederpartij.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene
voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan
van de consument.
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet
worden afgehaald, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Libento zich
het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag
geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Libento in staat moet stellen de zaken
alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Libento
uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke
blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Libento het recht de
overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere
ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en
rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Libento is alsdan gerechtigd de zaken aan
derden te verkopen.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q.
verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag‐ en/of andere kosten te voldoen onverlet.
8. Libento is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij ‐
vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 6: Voortgang levering
1. Libento kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle
daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen
(termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven
leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Libento niet normaal of zonder
onderbreking kunnen geschieden, is Libento gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de
wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Libento worden
gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 7: Transport
1. Voor zover van toepassing, geschiedt transport van de zaak door c.q. in opdracht van Libento,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Het transport geschiedt, bij bestelling met een waarde van meer dan € 100,00, geheel voor
rekening en risico van Libento.
3. Eventuele vertragingen door schuld van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de
wederpartij . Deze worden als meerkosten doorberekend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Reclames en retourzendingen
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over
te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken
constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en
onmiddellijk ter kennis van Libento te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Libento binnen
24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen.
2. Overige reclames dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Libento te
worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Libento zijn kenbaar
gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt
worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de
grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Libento.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Libento dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar
de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Libento
indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In
alle gevallen geschiedt retourzending op een door Libento te bepalen wijze en in de originele
verpakking c.q. emballage.
7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk
zijn be‐ of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
8. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel
9.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Libento kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens‐ en letselschade,
gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen
of nalaten van Libento, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Libento, haar directie en/of haar leidinggevend
personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van
Libento, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Libento in het voorkomende geval
te verstrekken uitkering, voor zover Libento hiervoor verzekerd is.
5. Libento staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de
feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
6. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen
die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Libento zich die
zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
8. Libento garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken
geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen
gebruiken of gebruikt.
9. De wederpartij verliest diens rechten jegens Libento, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart
Libento tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: a.
voormelde schade is ontstaan door ondeskundig gebruik en/of met instructies, adviezen,
gebruiksaanwijzingen of bijsluiters van Libento strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag)
van de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens,
materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Libento zijn verschaft
en/of voorgeschreven.

Artikel 10: Betaling
1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan Libento een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per
maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als
volle maanden aangemerkt;
b. zal de wederpartij, na daartoe door Libento te zijn gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten
minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een
absoluut minimum van € 150,00;
c. heeft Libento het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning
e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te
brengen. Libento zal de doorberekening van deze kosten in de overeenkomst en bij het in rekening
brengen ervan expliciet op de factuur vermelden.
3. Ter keuze van Libento kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Reclames door of vanwege de wederpartij of geschillen tussen partijen ter zake de overeenkomst
en/of deze voorwaarden schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst
openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
6. Libento heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door de wederpartij op voor Libento
aanvaardbare wijze, zoals bijvoorbeeld door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid
wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
7. Indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, en één of meer vorderingen op Libento heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de
wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en).

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Libento behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop
de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Libento heeft
voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met
vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede
vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van
verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
3. Ingeval Libento een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Libento vergoeding van schade, gederfde
winst en interest te vorderen.
4. De wederpartij is verplicht Libento terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Libento heeft
voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar
eigendom van Libento te bewaren.

Artikel 12: Pand
1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende
betalingsverplichtingen jegens Libento heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
a. de zaken aan derden in onderpand te geven;
b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.
2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een
toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Libento kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te
zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst
ontbinden, onverminderd het recht van Libento op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 13: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de
wederpartij en Libento gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit
de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14: Overmacht
1. Ingeval er sprake is van overmacht is Libento gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel
de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare
tekortkoming aan de zijde van Libento, van de door haar ingeschakelde derden of
toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Libento.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij
gehouden zijn verplichtingen jegens Libento tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan:
oorlog, oproer, mobilisatie, binnen‐ en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en
uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,
natuurverschijnselen, door weersomstandigheden,wegblokkade e.d. ontstane transportmoeilijkheden
en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 15: Ontbinding, annulering, opzegging
1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel
6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen
verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens
onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang
van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze overeenkomst verstaan: het na aanvang van de
uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Libento een door Libento
nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede
de gederfde winst aan Libento te vergoeden. Libento is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde
winst te fixeren en naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q.
leveringen 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.
opzegging en vrijwaart Libento ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
1. Op de tussen Libento en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De geschillen uit deze overeenkomst zullen eveneens naar Nederlands recht worden
beslecht.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat
Libento de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de
plaats waar Libento gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3. Voor geschillen met de consument geldt, dat binnen een maand nadat Libento aan hem kenbaar
heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken
dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
Artikel 17: Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Inschrijfnummer 08144843
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de wederpartij.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

1 januari 2014 Libento